Hohde

Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun mahdollisimman pian yhteyttä!

×

OmaHohde-palvelun tietosuojaseloste

1 REKISTERINPITÄJÄ

Hammas Hohde Oy, Y-tunnus 23395589-3, Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava Ville Pesonen, ville.pesonen@hammashohde.fi, 010 5050 830

3 REKISTERIN NIMI

OmaHohde

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

OmaHohde-palvelu (myös palvelu) on suunnattu etenkin Hammas Hohde Oy:n asiakkaille, mutta sen käyttäjänä voi toimia kuka tahansa henkilö, jolla on käytettävissään palveluun rekisteröitymiseksi vaadittavat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Hammas Hohde Oy:n ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen, joka syntyy rekisteröidyn luodessa käyttäjätilin OmaHohde-palveluun, sekä esimerkiksi siltä osin, kun rekisteröity itse syöttää OmaHohde-palveluun tietoja terveydentilastaan tai aiemmasta hoitohistoriastaan, rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietoja käsitellään Hammas Hohde Oy:n tarjoaman verkkoselain- ja sovelluspohjaisen OmaHohde-palvelun toteuttamista ja tarjoamista varten, sekä asiakassuhteen hoitoa varten.

Hammas Hohde Oy voi käyttää henkilötietoja asiakashistorian, palautteiden, tyytyväisyystietojen, kyselyiden ja tutkimusten tekoon, seurantaan ja analysointiin, palvelutapahtuman todentamiseen, laadunseurantaan, toiminnan ja palveluiden kehittämiseen; viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentamiseen sekä muuhun palveluiden järjestämiseen, kehittämiseen ja tarjontaan sekä profilointitarkoituksiin siten kuin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10 on tarkemmin kuvattu. Palvelu voi sisältää markkinointiviestintää puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostitse tai multimediaviestin välityksellä sekä palvelun sisäistä verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa tapahtuvaa markkinointia ja muuta viestintää.

Lisäksi palvelussa näytetään kutakin asiakasta koskevia potilasrekisterissä sijaitsevia terveystietoja, joiden osalta henkilötietojen käsittely tapahtuu potilasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Hammas Hohde Oy:n konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Nimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

Lähiomainen, huoltaja, huollettava, alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä ja iät.

Rekisteröidyn toivomia, käyttämiä ja ostamia palveluita maksutietoineen.

Rekisteröidyn tallentamat itseään koskevat tiedot kuten terveystiedot, muualla kuin Hammas Hohteessa saatua hoitoa koskevat tiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.

Rekisteröidyn palveluun siirtämät rekisteröityä koskevat terveys- ja hyvinvointitiedot.

Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja.

Henkilötietojen käyttöä koskevia kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja rekisteröidyn tekemiä muita valintoja koskevat tiedot.

Rekisteröidyn ja Hammas Hohteen ammattihenkilön välisten viestien ja OmaHohde-palvelussa käytyjen chat-keskustelujen sisältö, rekisteröidyn mahdollisesti lataamat tiedostot, lokitiedot, tieto viestien osapuolista ja lähetysajat.

Muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva, palvelun käyttämisen yhteydessä tapahtuvasta verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käyttäjän päätelaitteeseen ja käyttöjärjestelmään liittyvät tunnistetiedot, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.

Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

OmaHohde-rekisteri ei sisällä potilastietoa. OmaHohde-palveluun tallennettuja tietoja ei siirretä potilastietojärjestelmään, ellei rekisteröity ole sopinut tästä erikseen rekisteröityä hoitavan ammattihenkilön kanssa. Rekisteröidyn itse OmaHohde-palveluun tallentamat tiedot, esimerkiksi rekisteröidyn terveydentilasta tai muualla tehtyjä hoitoja tai tutkimuksia koskevat tiedot, eivät näy Hammas Hohteen ammattihenkilöille.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Hammas Hohde Oy säilyttää henkilötietoja OmaHohde-palvelussa niin kauan kuin rekisteröity käyttää OmaHohde-palvelua, eli hänellä on palvelussa käyttäjätili. Hammas Hohde voi poistaa tiedot myös tätä ennen, mikäli on selvää, ettei käyttäjä enää käytä palvelua ja hänen asiakassuhteensa Hammas Hohteen kanssa on myös muutoin päättynyt. Säilytämme OmaHohde-palvelun henkilötietoja korkeintaan kymmenen (10) vuotta viimeisestä OmaHohteen käyttökerrasta tai asioinnista Hammas Hohteessa.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröity itse, ja rekisteröidyn toimesta tapahtuvan OmaHohde-palvelun käytön kautta syntyvät tiedot.

Hammas Hohteen asiakasrekisteri.

Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Hammas Hohteen yhteistyökumppaneiden toimittamia tietoja, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiöltä saatavia tietoja.

Päivitämme yhteys- ja muita perustietoja Digi- ja väestötietoviraston tietojen perusteella. Lisäksi yhteystietoja voidaan päivittää työterveysasiakkaan osalta asiakkaan työnantajan toimittamien tietojen perusteella.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT SEKÄ TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa Hammas Hohteen konserniyhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin sekä Hammas Hohteen asiakasrekisteriin ja suoramarkkinointirekisteriin.

Tietoja ei luovuteta Hammas Hohteen tai Hammas Hohteen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Henkilötietoja voidaan siirtää rajatusti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Tällöin siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta tietosuojalansäädännön sallimaa siirtomekanismia.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

OmaHohde-palvelu toimii verkossa ja sitä voidaan käyttää suojatun tietoliikenneyhteyden välityksellä esimerkiksi tietokoneen, matkapuhelimen, mobiililaitteen tai muun älylaitteen selaimen kautta tai muun Hammas Hohteen kulloinkin tarjoaman teknisen sovelluksen välityksellä.

OmaHohde-palveluun kirjaudutaan käyttämällä henkilökohtaisia pankkien verkkopalvelutunnuksia tai muuta Hammas Hohteen hyväksymää tunnistautumista. Hammas Hohde järjestää palvelun ja tietoturvan asianmukaisin teknisin ratkaisuin.

Aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Hammas Hohde poistaa OmaHohde-palvelun käytön lopettamisen yhteydessä kaikki OmaHohde–palvelussa olevat käyttäjän itse tallettamat tiedot sekä käyttäjän OmaHohde-profiilin, mutta muita palveluita koskevat tiedot (kuten palautteet ja palveluiden kohdentamiseen käytettävä tieto) siirretään ja/tai ne jäävät Hammas Hohteen asiakasrekisteriin.

Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata OmaHohde-palvelun luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

10 PROFILOINTI

Osana OmaHohde-palveluun tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Hammas Hohde Oy voi hyödyntää tietoja myös käyttäjien kiinnostustietojen sekä palveluihin ja palvelupisteisiin liittyvien valintojen ja toiveiden seuraamiseen, analysointiin ja profilointiin sekä tähän liittyvään asiakaspalvelun kehittämiseen.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Hammas Hohde Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Hammas Hohde Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesi. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Hammas Hohde Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

OmaHohde-palvelu voi sisältää Hammas Hohteen ja sen kumppaneiden mainoksia. Asiakas ei voi kieltää mainosten esiintymistä palvelussa.

Rekisteröity voi antaa OmaHohde-palvelussa palvelun ulkopuolista suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Kirjautuessaan sisään OmaHohde-palveluun, rekisteröidyllä on aina nähtävillään suurin osa niistä tiedoista, joita OmaHohde-palvelu hänestä sisältää.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja OmaHohde-palveluun on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi päivittää omia perustietojaan OmaHohde-palvelussa. Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, OmaHohde-palvelun tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Hammas Hohde Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut OmaHohde-palveluun tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Käytännössä tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rekisteröidyn itse OmaHohde-palveluun syöttämät rekisteröidyn terveyttä tai aiempaa hoitohistoriaa kuvaavat tiedot.

12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12.5 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Hammas Hohde Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

13 YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Hammas Hohteen palvelupisteeseen tai postitse osoitteeseen: Hammas Hohde Oy / tietosuojavastaava, Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio. Hammas Hohde voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Siirry ajanvaraukseen

Varaa aika hammaslääkäripalveluihin helposta ajanvarauspalvelustamme ja tule hoidettavaksi korkeimman mahdollisen laadun hammashoitolassa.

Nettiajanvaraus